Skip to main content
  • Acknowledgment
  • Published:

Acknowledgment to reviewers

We gratefully acknowledge the contributions of:

Abe, Chikara

Abe, Takashi

Aibiki, Mayuki

Akaike, Toru

Akimoto, Takayuki

Akita, Tenpei

Alijanpour, Sakineh

Amano, Akira

Ando, Soichi

Anzai, Naohiko

Arafune, Tatsuhiko

Asano, Shinji

Ashihara, Takashi

Aso-Someya, Nami

Behringer, Michael

Bjorklund, Geir

Brassard, Patrice

Chen, Dongshi

Daimon, Masao

Davis, Scott

Descarreaux, Martin

Dezaki, Katsuya

Duchamp, Claude

Ebraheim, Nabil

Egawa, Tatsuro

Fujii, Naoto

Fujii, Nobuharu

Fujiki, Nobuhiro

Fujimoto, Naoki

Fujino, Hidemi

Fujita, Takayuki

Fukada, Toshiyuki

Fuke, Soichiro

Fukuoka, Yoshiyuki

Funahashi, Toshiya

Goto, Tsuyoshi

Hamaoka, Takafumi

Hashimoto, Takeshi

Hashitani, Hikaru

Hatano, Ryo

Hattori, Yuichi

Herzog, Erik D.

Hieda, Michinari

Higaki, Yasuki

Higashida, Haruhiro

Higuchi, Keiichi

Higuchi, Sayaka

Hirano, Katsuya

Hisatome, Ichiro

Hori, Etsuo

Horiuchi, Masahiro

Huang, Yizhong

Iemitsu, Motoyuki

Iimura, Kaori

Ikari, Akira

Ikeda, Masayuki

Ikemura, Tsukasa

Inagaki, Masashi

Ishibashi, Kenichi

Ishihara, Akihiko

Ishii, Hisayoshi

Ishii, Kuniaki

Itoi, Hirosumi

Iwasa, Masaki

Iwasa, Masayo

Iwase, Satoshi

Izawa, Tetsuya

Kakinuma, Yoshihiko

Kamijo, Yoshi-Ichiro

Kamiya, Atsunori

Kano, Yutaka

Kashiwadani, Hideki

Katanosaka, Yuki

Katayama, Keisho

Katia, Collomp

Kato, Morimasa

Kato, Nobuo

Kaur, Keerat

Kawai, Yasuaki

Kawano, Fuminori

Kim, Hee Young

Kirimoto, Hikari

Kisaka, Tomohiko

Kitamura, Tadahiro

Koba, Satoshi

Kollmar, Richard

Kondo, Kenji

Kondo, Tetsuri

Konishi, Masato

Koshiya, Naohiro

Koyama, Katsuhiro

Koyama, Natsu

Kuo, Yu-Min

Kurihara, Takashi

Kuwana, Shun-ichi

Kwon, Sunoh

Le, Anh

Li, Meihua

Li, Yong

Liang, Nu-Chu

Liu, Haizhou

Liu, Yu-Fan

Lo, Amy

Low, David

Maruyama, Takashi

Masamoto, Kazuto

Masubuchi, Satoru

Masuda, Kazumi

Masuda, Shinya

Masuki, Shizue

Masutani, Satoshi

Matsui, Yoshiro

Matsukawa, Kanji

Matsunaga, Masahiro

Matsuura, Hiroshi

Medeiros, Liciane

Mikami, Yoshinori

Minokoshi, Yasuhiko

Mitsushima, Dai

Miura, Shinji

Miura, Tetsuji

Miyachi, Motohiko

Miyai, Kazumasa

Miyata, Hirofumi

Miyazaki, Mitsunori

Miyoshi, Goichi

Mizumura, Kazue

Mohri, Satoshi

Mori, Masayuki (Kyoto)

Mori, Masayuki (Matsumoto)

Mukkamala, Ramakrishna

Muramatsu, Ken

Nagamori, Shushi

Nagatomi, Ryoichi

Naito, Hisashi

Nakajima, Kenichiro

Nakanishi, Atsuko

Nakashima, Noriyuki

Nakata, Hiroki

Nakayama, Shinsuke

Neyroud, Daria

Nishida, Motohiro

Nishijima, Takeshi

Nowak, Robert

Numata, Tomohiro

Obata, Koji

Ogura, Yuji

Ohnishi, Norikazu

Oiki, Shigetoshi

Okada, Yasumasa

Okada, Yasunobu

Okamoto, Shiki

Okamoto, Takanobu

Okazaki, Kazunobu

Okutsu, Mitsuharu

Olcese, James

Onaka, Tatsushi

Onimaru, Hiroshi

Ono, Kyoichi

Ono, Yusuke

Ootsuka, Youichirou

Ortega de Mues, Arantxa

Otsuki, Takeshi

Ozawa, Hitoshi

Pearson, James

Porta, Alberto

Quindry, John

Rashidy-Pour, Ali

Rustamov, Nabi

Sadato, Norihiro

Sakai, Tetsuro

Sakamoto, Kenji

Sakata, Susumu

Saku, Keita

Sakurai, Kenichi

Sata, Yusuke

Sei, Hiroyoshi

Seo, Yoshiteru

Shea, Graham

Shibamoto, Toshishige

Shibata, Shigeki

Shiina, Takahiko

Shimayoshi, Takao

Shimizu, Shuji

Shioya, Takao

Somlyo, Avril V.

Sudo, Mizuki

Suganami, Takayoshi

Sugawara, Jun

Sugimachi, Masaru

Sugimoto, Naotoshi

Sugiura, Seiryo

Sugiura, Takao

Sun, Yao

Sunagawa, Genshiro

Suzuki, Atsuko

Suzuki, Katsuhiko

Suzuki, Yoshiro

Takahashi, Eiji

Takamata, Akira

Takanari, Hiroki

Takayanagi, Yuki

Takeuchi, Ayako

Tamaki, Hiroyuki

Tanaka, Hikaru

Tanaka, Kunihiko

Tanaka, Reiko

Tanaka, Satoshi

Taniguchi, Shun’ichiro

Tanimura, Yuko

Tarumi, Takashi

Tokizawa, Ken

Torres-Aleman, Ignacio

Tricoli, Valmor

Uchida, Kunitoshi

Uchida, Sae

Uchida, Yuki

Ueno, Hiromichi

Wüst, Rob

Waki, Hidefumi

Wang, Guan

Watanabe, Nobuhiro

Yada, Toshihiko

Yaku, Hitoshi

Yamamoto, Yoshimichi

Yamamura, Aya

Yamashita, Akira

Yasoshima, Yasunobu

Yoshimura, Mitsuhiro

Yoshina, Sawako

Yoshitake, Yasuhide

Yoshizato, Hideo

Zhang, Haiying

Zwetsloot, Kevin

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Acknowledgment to reviewers. J Physiol Sci 68, 885–886 (2018). https://doi.org/10.1007/s12576-018-0642-4

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12576-018-0642-4